Το Δίκτυο άγρια  πανίδα σε ΚΙΝΔΥΝΟ
Το θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο», ιδρύθηκε το 2007 και λειτούργησε έως το 2011 με συντονιστή σε εθνικό επίπεδο το ΚΠΕ Υπάτης.
Το 2011 το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, που προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο ΚΠΕ της περιοχής,  αιτήθηκε την ανανέωση της λειτουργίας του δικτύου, με νέα συντονιστική επιτροπή, για τα επόμενα  τρία έτη. Η έγκριση ανανέωσης έγινε με την  απόφαση 148350/Γ7/24-01-2012 του ΥΠΔΒΜΘ.
Στο δίκτυο εντάσσονται παιδαγωγικές ομάδες Π.Ε. σχολείων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευση, οι οποίες υλοποιούν εργασίες σχετικές με τα παρακάτω θέματα:
Α . Απειλούμενα είδη πανίδας ή γενικότερα ζώα ορεινών, ημιορεινών, πεδινών περιοχών και υγρών οικοσυστημάτων.
Β. Οικοσυστήματα όπως, δάση, λιβάδια, φρυγανότοποι,  χαράδρες, ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι, δέλτα ποταμών, ρυάκια, καλλιεργούμενες εκτάσεις κ.λπ., με την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στην πανίδα αυτών των συστημάτων και φυσικά στα είδη που απειλούνται και κινδυνεύουν.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του δικτύου οργανώνονται κάθε χρόνο θεματικά, επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες και δραστηριότητες μελέτης τύπων οικοτόπων και  των ειδών πανίδας που αυτοί φιλοξενούν. Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων  που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του ΚΠΕ, σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής πανίδας και των απειλών της.

Το καλύτερο μέτρο προστασίας είναι η ΓΝΩΣΗ